بلوک سبک معدنی

توسط |2019-03-10T13:22:44+00:00دسامبر 8th, 2015|

  بلوک سبک معدنی ارتباط زیادی بین محتوی سیمان بتن پومیس سبک و مقاومت فشاری آن برقرار است . نظر به اینکه سیمان دارای وزن مخصوص بیشتری نسبت به سنگدانه پومیس و آب می باشد ، برای سنگدانه خاص با افزایش چگالی مقاومت هم افزایش می یابد . هر اندازه که مقاومت در بتن سبک