تاثیر نوع پوزولان بر خواص مکانیکی بتن را با معرفی موضوع تحقیق زیر بررسی می‌کنیم.

موضوع تحقیق: بررسي تاثير نوع پوزولان بر روي خواص مكانيكي و دوام روسازي‌هاي بتن خود تراكم مورد استفاده در سطوح پروازي فرودگاه‌ها

تاثير نوع پوزولان بر خواص مكانيكي بتن

موضوع تاثير نوع پوزولان بر خواص مكانيكي بتن خود تراکم در سطوح پروازی فرودگاه‌ها، توسط اساتید زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

پرهام حياتي، دانشجوي دكتري مهندسي راه و ترابري دانشگاه علم و صنعت ايران. حسن زياري، استاد دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران. جعفر سبحاني، استاديار بخش فناوري بتن، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي.

نویسنده در مقدمه تحقیق ( تاثیر نوع پوزولان بر خواص مکانیکی بتن ) آورده است:

حمل و نقل هوايي به عنوان يكي از روش‌هاي برتر در زمينه جابجايي مسافر، بار و نيازمندي‌هاي امنيتي مطرح است. زمان
توقف بهره برداري جهت بهسازي و بازسازي سطوح پروازي بتني ضعيف و مضمحل تاثير بسزايي در اقتصاد خرد و كلان منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي خواهد داشت. پس لزوم كاربرد روسازي‌هاي بتني با كيفيت عملكردي بالا حائز اهميت هست.

طبق مديريت روسازي سطوح پروازي فرودگاه با 15 نوع خرابي در تعيين شاخص خدمت‌دهي روسازي بتني، موثر است. 60 درصد آن ناشي از مسئله دوام هست. يكي از مهمترين شاخص‌هاي موثر در دوام بتن، مقاومت آن در برابر شرايط يخ زدن – آب شدن است. این موضوع مي‌تواند به تنهايي علت بروز 67 درصد خرابي‌هاي منشاء دوام در روسازي‌هاي بتني سطوح پروازي گردد.

بتن خود تراكم به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي بتن‌هاي توانمند با خصوصيات رفتارشناسي و كارپذيري متفاوت از بتن‌هاي معمولي است. و مي‌تواند گزينه مناسبي به منظور استفاده در اين سطوح به منظور ارتقاء خواص عملكردي و پايايي روسازي‌هاي بتني باشد.

بتن خود تراكم يكي از انواع بتن‌هاي با كارايي بالا است.  و مي‌تواند بدون عمل ويبره تحت وزن خود جريان يابد.

 

چکیده تحقیق

ارتقاء خواص عملكردي و پايايي روسازي‌هاي بتني سطوح پروازي اهميت ويژه‌اي دارد. در اين مقاله به منظور تعيين ميزان كارآمدي بتن خود تراكم مورد استفاده در روسازي سطوح پروازي در دو رويكرد خواص مكانيكي و دوام با انجام آزمايش‌هاي استاندارد با تاثير انواع پوزولان در تركيب‌هاي بتن‌هاي دو جزئي و سه جزئي مورد تحليل قرار گرفته است.

بررسي ميزان مقاومت بتن خود تراكم در برابر شرايط يخ زدن – آب شدن به عنوان يكي از معيارهاي تعيين دوام بتن مورد آزمايش قرار گرفت. همچنين در اين تحقيق خواص مكانيكي (مقاومت فشاري، مقاومت خمشي و مدول ديناميكي و مقاومت ضربه) با در نظر گرفتن الزامات مورد نظر در مورد روسازي‌هاي بتني سطوح پروازي به عنوان آزمايش‌هاي تكميلي انجام پذيرفت.

نتايج نشان داد نوع پوزولان عاملي تعيين كننده در دوام بتن‌هاي خود
تراكم در برابر شرايط يخ زدن – آب شدن است. همچنين مشخص گرديد رژيم خرابي‌هاي ناشي از عامل دوام مي‌تواند متاثر از جايگزيني درصدي از سيمان با پوزولان باشد.