پوزولان خاکستر بادی در بتن‌های حجیم یکی از موضوعات مقالات بتن است. بخش تحقیق علمی سبکدانه کانیار این مقاله را به عنوان منبع مهم در حیطه تولید بتن‌های حجیم به کمک پوزولان‌ها پیشنهاد می‌کند. از این رو قصد داریم خلاصه‌ای از این مقاله را برای کاربران عزیز دانشجو و پژوهشگران حیطه بتن معرفی نماییم.

پوزولان خاکستر بادی در بتن‌های حجیم

پوزولان خاکستر بادی در بتن‌های حجیم، پژوهشگر این تحقیق، امیر مسعود صالحی، کارشناس ارشد گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا می‌باشد. استاد راهنما محمود نیلی، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی ابوعلی سینا بوده. این تحقیق در سال 88-89 ارایه و تصویب شد. لازم به ذکر است، این مقاله در نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری در تیر ماه سال 1390 به انتشار رسید.

عنوان دقیق مقاله حاضر: چه نوع پوزولان و به چه میزان در بتن‌هاي حجیم با مقاومت زیاد بکار ببریم؟

چکیده تحقیق

نگارنده در مقدمه تحقیق آورده است:

پیشرفت تکنولوژي بتن در دهه‌هاي اخیر قابلیت استفاده و اجراي بتن‌هایی با مقاومت فشاري بیش از 50 مگاپاسکال در پروژه‌هاي مختلف را فراهم آورده است. مشخصه اصلی ترکیب بتن‌هاي با مقاومت زیاد، نسبت آب به سیمان کم، همراه با عیار سیمان زیاد است که باعث حرارت‌زایی ذاتی بالا می‌شود.

پوزولان‌ها اگر چه باعث تقلیل حرارت‌زایی در بتن‌های حجیم پر سیمان می‌گردند ولی نتایج تحقیقات حاکی از این واقعیت است که این مواد معمولاً مقاومت بتن در کوتاه مدت و حتی دراز مدت را کاهش می‌دهند. لذا همواره یکی از دغدغه‌هاي سازندگان سازه‌هاي حجیم بتنی، انتخاب مناسب‌ترین پوزولان بوده است.

موضوع تحقیق حاضر بررسی اثر نسبت آب به سیمان و جایگزینی پوزولان طبیعی، خاکستر بادي و میکروسیلیس به جاي درصدي از وزن سیمان بر حرارت تولید شده ناشی از هیدراسیون سیمان و روند کسب مقاومت اولیه در بتن است. بدین منظور 13 طرح اختلاط با دو نسبت آب به سیمان 0/46 و 0/3 ساخته شد.

در هر دو نسبت آب به سیمان علاوه بر طرح شاهد، جایگزینی پوزولان طبیعی ( 15 % و 30 %) و خاکستر بادي ( 15 % و 25 %) انجام شد.

جایگزینی میکروسیلیس نیز فقط در بتن با نسبت آب به سیمان 0/3 و به میزان %5، %8، %11 وزنی سیمان انجام شد. جهت تعیین رژیم حرارت هیدراسیون هر بتن، از کالریمتر نیمه آدیاباتیک و نرم افزار 4C Heat استفاده شد. همچنین مقاومت فشاري نمونه‌هاي مکعبی در سنین اولیه، 1 تا 7 روز، تعیین گردید.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که با افزایش رده مقاومتی، حرارت‌زایی به ازاي هر کیلوگرم مواد سیمانی بتن کاهش می‌یابد. همچنین از بین پوزولان‌هاي مختلف، خاکستر بادي مناسب‌ترین جایگزین سیمان در بتن با نسبت آب به سیمان زیادتر است.