تجارت و مصرف جهانی  پوکه معدنی (پومیس)

تجارت و مصرف جهانی پوکه معدنی (پومیس) را می‌توان بدین گونه مطرح کرد: در ایالات متحده، صنعت ساختمانی، بیشترین مصرف کننده پوکه معدنی و پومیسیت است. در سال 1983، مصرف پوکه معدنی (پومیس ) و پومیسیت در این تجارت، 96% کل تقاضای ایالات متحده بود. کاربرد  پوکه (پومیس )و پومیسیت به عنوان قطعات و اجزاء سنگی بتون نزدیک به 580000 تن یا 92% کل تقاضای ایالات متحده بود. واردات پومیست از یونان برای مصارف مصالح ساختمانی بتونی است . پوکه معدنی نزدیک به 181600 تن یا 29% کل تقاضای ایالت متحده بود. همچنین ایالات متحده، سالیانه حدود 2000 تن پوکه  و پومیسیت نوع صنعتی را برای مصارف سایندگی وارد می کردند. ایتالیا و یونان، بزرگترین تولید کنندگان پومیس وپومیسیت هستند . این کشورها صادرکنندگان عمده  پومیس و پومیسیت  هستند. صادر به بازارهای اروپا و دیگر بازارهای جهانی توسط آنها انجام می شود .

بازارهای عمده پوکه معدنی

پوکه معدنی در اجزاء سنگی ساختمانی کاربرد دارد. این بازارها ایالات متحده ، اروپای باختری و خاورمیانه هستند. صادرات در طی دوره سال های 1981 تا 1982،بدین قرار است .: ایتالیا نزدیک به 273000 تن پوکه معدنی برای اجزاء سنگی ساختمانی را به کشور های زیر صادر کرد:

بریتانیا و ایرلند شمالی 50% -الجزایر 39%-جمهوری فدرال آلمان 11%، در همان زمان، یونان نزدیک به 831000 تن پوکه معدنی (پومیس) برای اجزاء سنگی ساختمانی را به کشورهای زیر صادر کرد:

بریتانیا و ایرلند شمالی 30% -ایالات متحده 25% – جمهوری فدرال آلمان 19%- الجزایر و عربستان سعودی 19%.

برای پومیس  ( پوکه معدنی ) و پومیسیت نوع صنعتی و با ارزش تر، مانند پومیسهای مورد استفاده در ساینده ها، تجارتهای جهانی کمتری وجود دارد. از آن رو که هزینه های ترابری که تنها درصد ناچیزی از کل هزینه را شامل می شود، به تنهایی بسیار بالاست. ایتالیا منبع اصلی تولیدکننده پوکه  صنعتی مرغوب است. پوکه صنعتی 5 تا 10% کل صادرات پوکه این کشور را شامل می شود . از این مقدار ½ آن به فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، بریتانیا و ایرلند شامل صادر می شود.