کاربرد پوکه معدنی ( پومیس ) در نساجی یکی دیگر از تحقیقات حیطه پوکه معدنی است. سالانه در دانشگاه‌های معتبر کشور تحقیقات فراوانی انجام می‌شود. این تحقیقات در بخش‌های عمران، کشاورزی و نساجی صورت می‌گیرد. در این میان شرکت پوکه پوزولان سبکدانه کانیار نیز افتخار این همکاری را دارد.

کاربرد پوکه معدنی در نساجی

کاربرد پوکه معدنی در نساجی را با نگاهی به تحقیق زیر بررسی می‌کنیم.  عنوان آن، بررسی کارایی پوکه معدنی اصلاح شده با اسید کلریدریک در تصفیه پساب‌های نساجی.

هدف این تحقیق بدین قرار است. ویژگی مهم  پساب‌های نساجی رنگی بودن آنهاست. این پساب‌ها حاوی انواع آلاینده‌های آلی و غیر آلی می‌باشند. بنابراین لازم است که این گونه پساب‌ها قبل از تخلیه به محیط، با استفاده از روش‌های موثر مورد تصفیه قرار گیرند.

 

روش کار در این تحقیق را در ادامه توضیح داده می‌‌شود. به علت افزایش میزان جذب، جاذب مورد استفاده با اسیدکلریدریک مورد شستشو قرار گرفت.

خصوصیات جاذب با استفاده از تکنیک XRF و SEM مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه از رنگ‌های Acid red 14 و Acid red 18 بکار برده شده. این رنگها به عنوان دو رنگ آزو جهت بررسی قابلیت پوکه معدنی اصلاح شده با اسید کلریدریک در تصفیه پساب‌های نساجی استفاده گردید.

برای مطالعه بیشتر مطلب کاربرد پوکه معدنی را بخوانید.

نتایج تحقیق

نتایج تحقیق کاربرد پوکه معدنی ( پومیس ) در نساجی نشان می‌دهد: کارایی حذف هر دو نوع رنگ با افزایش زمان تماس و غلظت اولیه محلول رنگ افزایش یافت. نتایج حاصل از برازش داده‌های ثابت تعادل مشخص ساخت که حذف رنگ‌های Acid red 18 و Acid red 14 به ترتیب برابر 7/29 و 125/3 میلی‌گرم  است.

به ازای هر گرم از جاذب به دست آمده که نشان دهنده ظرفیت بالای جاذب مورد استفاده برای حذف رنگ Acid red 18 در مقایسه با رنگ Acid red 14 می‌باشد.

همچنین نتایج حاصل از برازش داده‌های زمان تعادل بر روی معادلات سنتیکی این نکته را نشان داد. سینتیک حذف رنگ‌های Acid red 18 و Acid red 14 از معادله شبه درجه دوم پیروی می‌کند.

نتایج این تحقیق حاکی از آن است: می‌توان از پوکه معدنی اصلاح شده با اسید کلریدریک به عنوان یک نوع جاذب ارزان قیمت در جهت حذف رنگ‌های آزو استفاده کرد.

تحقیق توسط  ضرابی و همکاران انجام شد. از مجله سلامت و بهداشت اردبیل، دوره دوم، بهار1390 انتخاب شده است.